Visie en Missie

Missie 

Den Bongerd wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en optimale ontwikkelingskansen krijgt. We houden hierbij rekening met de individuele mogelijkheden van iedereen.  

Visie  

Het authentieke is het uitgangspunt voor ons toekomstgericht onderwijs. Eigenaarschap is daarin een essentiële schakel. We geven je ruimte te groeien tot wie je bent; talenten worden (h)erkend.  

Dit vanuit een veilig pedagogisch klimaat. We leggen de nadruk op positief gedrag, waarbij je mag zijn wie je bent, met respect voor de ander.   

Dit alles doen we vanuit ons motto: Wij werken samen; met hart, expertise en moed.   

Onze visie vertaalt zich in de volgende kernwaarden: betrokkenheid; eigenheid en samen  

 Betrokkenheid:   

Op den Bongerd doen we het SAMEN; kind ouder en leerkracht. Kinderen worden gestimuleerd en begeleid door de leerkrachten om het meest optimale leerproces te bereiken en hierin eigen keuzes te maken. Het welbevinden van het kind staat centraal om te komen tot een lerende houding.  

Kinderen bij ons op school zijn mede- eigenaar van het proces. Wij leren kinderen waarom ze dingen moeten doen en leren. Zodat ze weten wat ze nodig hebben om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen zelf keuzes te maken.  

We geven ruimte te groeien tot wie je bent.  

 Eigenheid:   

Er zijn grote verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu en voor alle verschillen is er ruimte. Samen met de ouders leveren wij een bijdrage aan het functioneren van elk kind op zijn eigen niveau.   

Ieder zijn eigen talent wordt door ons (h) erkend. Daarin mag je zijn wie je bent.   

 Samen:   

Onze leerlingen leren om te gaan met elkaar, samen te werken en samen te leven in respect en met behoud van eigen waarden.   

Wij geven hierin het goede voorbeeld in de samenwerking met elkaar, ouders en de maatschappij. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 Vergroten van eigenaarschap   

Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor het bereiken van de vereiste resultaten. Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit eigenaarschap.