MR

De MR wil meedenken met, en adviseren van de directie met als einddoel een zo goed mogelijk werkklimaat voor het personeel en het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen. Hierbij is het van belang dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat wordt aangesloten bij de basisbehoeften van de kinderen.
 
Dit wil de MR bereiken door de volgende speerpunten:
·        Vergroten naamsbekendheid en zichtbaar naar de achterban. Onder meer door proactief te communiceren
met ouders via de Infobrief; stukken van de MR tijdig te plaatsen op de website van Den Bongerd en daarnaar te verwijzen. De MR wil toegankelijk zijn voor ouders. Ouders kunnen de MR benaderen voor vragen of opmerkingen.
·        Volgen van ontwikkelingen binnen de school onder andere als gevolg van de wet passend onderwijs en de ontwikkelingen binnen samenwerkingsverband Plein013.
·        Volgen van bestuurlijke ontwikkelingen BOOG, waaronder de groei/krimp en de samenwerking binnen Edu-Ley.
 
De MR kan ieder onderwerp aangaande de school bespreken. Bij bepaalde onderwerpen is het bestuur verplicht om advies van de MR te vragen voordat er een besluit kan worden genomen. Bij andere onderwerpen is zelfs instemming van de MR noodzakelijk. Deze bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De GMR kan ieder onderwerp op bovenschools niveau bespreken. Bij bepaalde onderwerpen is het bestuur verplicht advies of instemming te vragen aan de GMR. Het gaat dan om onderwerpen die beide scholen aangaan.
Voorbeelden van onderwerpen voor de MR zijn: passend onderwijs, schoolplan, kindcentrum, klimaatbeheersing. En voorbeelden van onderwerpen voor de GMR zijn: bestuursformatieplan en bestuursbegroting, personeelsbeleid, personele unie, vakantieregeling.
 
De vergaderingen van de MR worden in de infobrief aangekondigd. Via dezelfde weg meldt de MR ook zijn mededelingen. Uiteraard kunt u ook onze website bekijken. Daar vindt u de agenda en de notulen terug. Tevens kunt u daar ook de laatste ontwikkelingen en actiepunten gedurende het schooljaar volgen. De vergaderingen zijn openbaar, dus voor iedere ouder toegankelijk als toehoorder. U kunt met op- en aanmerkingen over de gang van zaken op school ook terecht bij (de leden van) de MR. De MR gaat er hierbij overigens vanuit dat u in de eerste plaats de betreffende leerkracht en/of de directie met uw opmerkingen benadert. Wij zijn te bereiken via mr@obsdenbongerd.nl. Ook de vergaderingen van de GMR worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De notulen vindt u op de website. De GMR kan gemaild worden via gmr@obsdenbongerd.nl.