Activiteitencommissie (AC)

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) organiseert ieder schooljaar samen met de eventmanager en het team verschillende activiteiten. Denk hierbij aan de activiteiten rondom kerst, sinterklaas en carnaval. Maar ook de sportdag, afsluiting van het schooljaar en eens in de twee/drie jaar het schoolreisje. Kortom, activiteiten die de basisschoolperiode voor de kinderen extra leuk maken. Daarnaast is de AC verantwoordelijk voor de inning en besteding van de ouderbijdrage.
 
De commissie
De AC bestaat uit een aantal ouders en een adviserend teamlid. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast is er nog een aantal leden actief.
 
De volgende activiteiten worden georganiseerd door de AC en betaald uit de ouderbijdrage:
 • Kinderboekenweek
 • Sint
 • Kerst
 • Carnaval
 • Lenteviering
 • Sportdag
 • Koningsspelen
 • Schoolreis
 • Kamp (groep8)
 • T-shirts
 • Overige kosten (waaronder versiering)

De vergaderingen
De AC vergadert zes keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus vrij om bij te wonen. De vergaderingen staan op de agenda in het Ouderportaal. Tijdens een vergadering wordt onder andere de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd.
 
Taken van de AC-leden
Tijdens de eerste vergadering van een nieuw schooljaar worden de hoofdfuncties verdeeld. Voor elke activiteit wordt één hoofd aangewezen die verantwoordelijk is voor financiën en de uitvoering van de activiteit. Het hoofd zorgt voor de samenstelling van de commissie de activiteit. Deze bestaat uit de eventmanager, teamleden, werkgroepleden en hulpouders. Samen bereiden zij de activiteit voor en voeren zij deze uit.
 
Lid worden van de AC
Voor een functie in de AC kan iedere ouder/verzorger zich aanmelden. De AC zoekt regelmatig nieuwe leden. Meer informatie over de samenstelling en de taken van de AC is terug te vinden in het huishoudelijk reglement. Heb je vragen of wil je meer weten, spreek ons aan of mail naar mailto:bongerd.ac@edu-ley.nl.
 
Werkgroepleden en hulpouders
Bij de uitvoering van een activiteit is vaak hulp nodig. Per activiteit zijn er werkgroepleden nodig die zich verbinden aan de activiteit en daarmee volledig betrokken zijn bij de organisatie hiervan. Daarnaast zijn er op de dag zelf vaak hulpouders nodig. Wanneer er werkgroepleden of hulpouders nodig zijn voor een activiteit, dan wordt er een oproep gedaan via het Ouderportaal. Denk hierbij aan een ochtend helpen bij het versieren van de school met Sinterklaas, maar ook het opruimen van alle spullen na afloop van een activiteit.
 
De ouderbijdrage
In Nederland is wettelijk vastgesteld dat ouders geen lesgeld hoeven te betalen voor hun kind dat naar de basisschool gaat of naar een school voor speciaal onderwijs. Die kosten neemt de Rijksoverheid voor haar rekening. Derhalve kan ook de ouderbijdrage voor activiteiten niet verplicht gesteld worden. Echter zonder deze vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren, die voor uw kind de basisschoolperiode extra leuk of leerzaam maken.

Bij de keuze van een basisschool, kijkt u als ouder ook naar de activiteiten die de school organiseert rondom thema's als Kerst, Sinterklaas, carnaval of de lenteviering. Maar ook activiteiten zoals de sportdagen, afsluiting van het schooljaar en eenmaal in de twee/drie jaar een schoolreis zijn belangrijk. Al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit uw vrijwillige bijdrage. Uw bijdrage is daarom hard nodig!

Aan het begin van het nieuwe schooljaar stelt de AC tijdens een openbare vergadering de begroting voor het nieuwe schooljaar vast. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage dertig euro per leerling per schooljaar. Voor kinderen die later instromen, zal deze bijdrage naar rato zijn. De betaling van de ouderbijdrage loopt via het Ouderportaal. Mocht u bezwaar hebben tegen deze vrijwillige bijdrage of zijn er omstandigheden waardoor betaling voor u een probleem is, neemt u dan contact op de directeur.

Bekijk hier het huishoudelijk reglement