Activiteitencommissie (AC)

Activiteiten Commissie
 
De Activiteiten Commissie (AC) organiseert samen met de leerkrachten de onderwijsondersteunende activiteiten en feesten voor leerlingen. Het betreft vooral activiteiten die jaarlijks terugkeren. Ook is zij verantwoordelijk voor de inning en besteding van de ouderbijdrage.
 
De commissie
De Activiteiten Commissie is samengesteld uit ouders en een adviserend teamlid. De AC bestaat naast de voorzitter, penningmeester en secretaris uit een aantal vaste leden. Daarnaast is er nog een aantal ondersteunende leden actief.
 
De activiteiten en/of financiële ondersteuning van de activiteiten

 
 Kerstviering  Musical groep 8  Sinterklaasviering 
 Schoolreis  Kinderboekenweek  Lenteviering
 Lustrum  Schoolfotograaf  T-shirts
 Sportdag  Afsluiting schooljaar  Carnaval


 De vergaderingen
De AC vergadert eens in de 6 á 8 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus vrij om bij te wonen. Kijk voor de geplande vergaderingen op de website. Tijdens een vergadering wordt de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd.
 
Taken van de leden
Op de eerste vergadering van een nieuw schooljaar wordt vastgesteld wie welke taken op zich neemt. Er worden werkgroepen gevormd, die activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep bestaat, afhankelijk van de grootte van de activiteit, uit minimaal 2 AC leden, een aantal ondersteunende leden en 2 leden van het schoolteam.
 
Lid worden van de AC
Iedere drie jaar komen de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris vrij. Voor een functie in de AC kan iedere ouder/verzorger zich aanmelden. De AC zoekt elk jaar wel enkele nieuwe leden en natuurlijk zijn ondersteunende leden altijd van harte welkom. Wil je meer informatie, spreek ons dan gewoon even aan of mail naar bongerd.ac@edu-ley.nl Schroom niet, denk niet dat een ander dat wel doet, maar meld u aan.
 
Hulpouder of ondersteunend lid worden
Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Per activiteit worden hulpouders gevraagd via intekenlijsten bij de klassen of via de digitale infobrief. Denk hierbij aan een ochtend helpen bij het versieren van de school met Sinterklaas, maar ook het opruimen van alle spullen na afloop van een activiteit. Het is ook mogelijk om ondersteunend lid te worden. Een ondersteunend lid verbindt zich aan een activiteit, waarbij deze volledig betrokken is bij de organisatie van deze activiteit, maar is niet verplicht alle reguliere vergaderingen bij te wonen van de AC. Ook deze ouders zijn hard nodig.
 
 
Ouderbijdrage 
In Nederland is wettelijk vastgesteld dat ouders geen lesgeld hoeven te betalen voor hun kind dat naar de basisschool gaat of naar een school voor speciaal onderwijs. Die kosten neemt de Rijksoverheid voor haar rekening. Derhalve kan ook de ouderbijdrage voor activiteiten niet verplicht gesteld worden. Echter zonder deze vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren, die voor uw kind de basisschoolperiode extra leuk of leerzaam maken. Bij de keuze van een basisschool, kijkt u als ouder ook naar de activiteiten die de school organiseert rondom thema's als Kerst, Sinterklaas, carnaval of de lenteviering. Maar ook activiteiten zoals de sportdagen, afsluiting van het schooljaar en eenmaal in de drie jaar een schoolreis zijn belangrijk. Al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit uw vrijwillige bijdrage. Uw bijdrage is daarom hard nodig!
Aan het begin van het nieuwe schooljaar stelt de AC tijdens een openbare vergadering de begroting van het nieuwe schooljaar vast. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage 30 euro per leerling per schooljaar. Voor kinderen die later instromen, zal deze bijdrage naar rato zijn. U ontvangt via het ouderportaal een betaalverzoek. Mocht u bezwaar hebben tegen deze vrijwillige bijdrage of zijn er omstandigheden waardoor betaling voor u een probleem is, neemt u dan contact op de de directeur.