Zorg op schoolniveau

Zorg op schoolniveau  
 
a. Interne begeleiding
In sommige gevallen blijkt dat een kind extra begeleiding nodig heeft. In eerste instantie zal de leerkracht hier speciale zorg aan besteden door middel van een aangepaste benadering: meer tijd, extra instructie, materiaal aanpassing, etc. Mocht dit niet toereikend zijn, dan roept de leerkracht de hulp in van de Interne Begeleider Leerlingenzorg. Deze maakt (samen met de leerkracht) een plan. Dit houdt in dat er voor een bepaalde periode een aparte leerlijn wordt gemaakt. Wij streven ernaar dat de uitvoering hiervan door de groepsleerkracht gedaan wordt, zodat het kind geen uitzonderingspositie binnen de groep inneemt. Indien nodig nemen de onderwijsassistenten de begeleiding voor een of twee momenten per week over. Dit kan in of buiten de groep plaatsvinden. De ouders en/of verzorgers worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. Na ongeveer zes weken wordt beoordeeld of deze extra hulp voldoende geweest is of dat meer hulp wenselijk of noodzakelijk is. Ook dit wordt met de ouders besproken. Tweemaal per jaar vinden naar aanleiding van de toetsen van het leerlingvolgsysteem de groepsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken de IB-ers en het Hoofd Onderwijs en Zorg de analyse van alle toetsen en het functioneren van de groep met elke leerkracht. Hierop kunnen afspraken volgen voor nader onderzoek, advies of bewaking van de ontwikkeling van een leerling door de IB-er. Op deze wijze worden de vorderingen en het welbevinden van alle leerlingen bewaakt.
 
b. Externe begeleiding
In overleg met de leerkracht(en), de ouders, de Interne Begeleiders en het Hoofd Onderwijs en Zorg kan voor een andere benaderingswijze gekozen worden. In bepaalde gevallen krijgt u het advies contact op te nemen met uw huisarts om te beoordelen of de problemen een medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld bij een motorische achterstand. Zijn het duidelijk leer- of gedragsproblemen dan kan externe expertise ingekocht worden of met uw toestemming een extern onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Een vakkundige medewerker van dit bureau observeert uw kind, neemt een psychologische test af of een schoolvorderingenonderzoek. Het kan ook een combinatie van deze drie zijn. De bevindingen van dit onderzoek worden met u en de groepsleerkracht(en) besproken door de Intern Begeleider Leerlingenzorg. Er wordt een plan gemaakt om uw kind in de klas te begeleiden, eventueel met behulp van de onderwijsassistente.

Consulenten plein013
 
Op Den Bongerd zijn twee consulenten van Plein013 aanwezig om het zorgteam en de leerkrachten te begeleiden. De consulenten werken ook met individuele kinderen om de ondersteuningsbehoefte van kinderen vast te stellen.
 
Leerlingvolgsysteem
 
Gedurende de hele schoolperiode wordt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend gevolgd. Om de leerprestaties van een kind zo goed mogelijk te volgen, wordt het al vanaf eind groep 1 getoetst en worden de resultaten van deze toetsen bijgehouden en door de leerkracht besproken met de Interne Begeleider Leerlingenzorg en het Hoofd Onderwijs en Zorg. Als toetslijn hebben wij gekozen voor het Cito-leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 worden de toetsen 'Rekenen voor kleuters' (deze toetst de voorwaarden om te kunnen leren rekenen) en 'Taal voor kleuters' (deze toetst de voorwaarden om te kunnen leren lezen) afgenomen.
In groep 3 tot en met 8 worden toetsen afgenomen met betrekking tot het technisch lezen, het begrijpend lezen, woordenschat, de spelling en het rekenen. In groep 3 en 4 wordt de toets begrijpend luisteren afgenomen. Als laatste toets volgt dan de IEP in groep 8. Deze toets is vanaf 2015 niet meer mede bepalend voor de keuze van uw kind met betrekking tot het vervolgonderwijs.
 
Op bovenschools niveau
 
Als de interne en externe begeleiding niet het gewenste resultaat opleveren, kan het zinvol zijn de hulp in te roepen van de speciale scholen voor basisonderwijs. Beide scholen gaan met elkaar in gesprek over de ondersteunings- behoefte van de leerling. Tijdens het overleg kan worden afgesproken dat uw kind op onze school door mensen van de speciale school voor basisonderwijs kan worden begeleid (ambulante begeleiding) of dat plaatsing op één van deze scholen noodzakelijk is. Het kan dan gaan om een tijdelijke plaatsing of om een plaatsing voor de verdere duur van het basisonderwijs. Bij het zoeken naar mogelijkheden voor een leerling willen wij graag met ouders samenwerken en speelt de voorkeur van ouders een belangrijke rol. Voor plaatsing op een speciale school is echter geen toestemming van ouders noodzakelijk.
Wanneer u zelf buiten de school hulp inhuurt, dan horen wij dat graag. We houden dan ook zelf graag contact met de betreffende persoon of instantie. In bepaalde situaties kunnen kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften in aanmerking komen voor extra zorg onder schooltijd door een externe deskundige.